GF2020 Site Admin  

Årsberetning 2020

AUB

Udlejningssituation: Der har i 2019 været fuld udlejning. Ventetiden på 1-rums boligerne er i gennemsnit 6 måneder. For 1-rums boligerne svinger ventetiden i løbet af året. Hems-lejlighederne er meget populære blandt de interne flyttere og ventetiden ligger derfor i gennemsnit på ca. 8 måneder, hvis man kommer udefra. For 2-rums boligerne er ventetiden i gennemsnit 8 måneder da der er meget lidt søgning på dem og meget få udflytninger.

77% af beboerne er ved udgangen af 2019 på den nye kontrakt.

Der har ved udgangen af 2019 været fald i antallet af boligansøgninger og vi må derfor forvente at vi kan komme ud i en situation, hvor der vil være tomgang i perioder fremover.

Personalesituationen: Kemal er stoppet i AUB. Det forventes at der rykkes lidt rundt på arbejdsopgaver i forbindelse med ansættelse af nyt personale – den tomme stilling skal besættes og der er med budgettet for 2021 afsat penge til at der kan oprettes en ny deltidsstilling med fokus på det administrative arbejde.

Bestyrelsens sammensætning: Der har været flere ændringer i AUBs bestyrelses sammensætning i løbet af 2020 – Klaus er gået af som næstformand, og Kristian har overtaget posten. Peter overtog posten som menigt medlem, men er gået af igen.

KNIU’s arbejde: Klage- og indstillingsudvalget har fungeret tilfredsstillende i 2019 og 2020, dog med støtte i form af indkaldte afdelingsbestyrelsesmedlemmer når det ikke har været muligt at samle et beslutningsdygtigt KNIU.

Sociale aktiviteter: De sociale aktiviteter er organiseret under beboerforeningen, hvor en del engagerede beboere får grupper og aktiviteter til at køre. Det er tydeligt at se at de fleste beboere nu er på den nye kontrakt, da det bliver sværere at finde folk der kan og vil lægge tid i foreningen, dette vil have stor betydning for om beboerforeningen kan fortsætte sit virke fremover. Dette gør sig også gældende for KNIU og afdelingsbestyrelsen.

Corona-situationen har haft en stor indvirkning på hvor meget aktivitet der har været i beboerforeningen i 2020. Forhåbentlig kan det sociale liv snarligt genoptages.

Renoveringen: I 2019 blev den bygningsrelaterede renovering afsluttet og der var i maj 2019 1-års gennemgang. Gennemgangen mundede ud i en kort fejlrapport fra Danakon. Der er optaget alle nødvendige lån. Byggeregnskabet går i nul. Formandskabet betragter regnskabet som godkendt.

I forbindelse med renoveringen ønskede beboerne at der kom hegn op i alle haver. Ved udgangen af 2019 er alle hegn opsat.

Albertslund Kommune vedtog i 2018 at der skulle nye husnumre i Morbærhaven, disse trådte i kraft 15. januar 2019. Det har været en stor udfordring, ikke mindst i forhold til offentlige institutioner. Der er stadig enkelte udfordringer.

I 2020 er alle skraldeøer blevet opsat og kører nu som forventet. Der er stadig lidt vanskeligheder med lyset og at finde den rette frekvens i forholdt til tømning af containere. Der arbejdes på begge dele.

Igangværende og fremtidige projekter:

Vi ønsker at Morbærhaven fremover skal være mere æstetisk sammenhængende, derfor har vi i 2020 igangsat en forskønnelsesplan som vi ønsker afsluttet inden sommeren 2021 hvor Morbærhaven har 50-års jubilæum.

De grønne områder er i forbindelse med renoveringen forsømt. I løbet af 2019 blev arbejdet med disse områder genoptaget. Samtidig har vi gang i en forskønnelse af de grønne områder, blandt andet ved plantning af nye buske og træer.

Farvekoordinationen i Morbærhaven er efter renoveringen ikke sammenhængende og vi har derfor i 2020 igangsat maling af døre og træværk så det er mere sammenhængende.

Udfordringer: Samarbejdet med lokalpolitiet er ikke særligt velfungerende og kommunikationen er manglende i dagligdagen. For år tilbage havde vi en lokalbetjent og det kan mærkes at vi ikke længere har en sådan.

Til slut vil jeg gerne takke af som formand. Det har været udfordrende og lærerigt i de to år jeg har siddet på posten, men nu er jeg færdig med at studere og flytter derfor inden alt for længe.

Morbærhaven, 28. oktober 2020

Ida Marie Adler Due

Formand i Albertslund Ungdomsboliger

AB

Corona

Covid-19 har haft stor betydning for driften i Beboerforeningen Morbærhaven. Den har også sat sine spor på afdelingsbestyrelsen. Grundet covid-19 har vi ikke kunne holde møder som vi plejer, hvilket har gjort at vi måtte nytænke for at få det hele til at hænge sammen i beboerforeningen. Fællesmøder har måtte aflyses og grupper har måtte lukke i en kortere eller længere periode og vi er så småt ved at komme tilbage til noget der kan ligne normal drift igen. Vi takker mange gange for forståelsen og samarbejdet for at mindske smitten og håber I fremover vil være ligeså hjælpsomme og hensyntagende overfor hinanden som I har været indtil nu. I skrivende stund er smittetallet stigende og vi følger udviklingen og forbereder os på nye retningslinjer fra regeringen.

Problematikken omkring CVR-nummer og beboerforeningens fremtid

En anden problematik som har ramt beboerforeningen er lukningen af Morbærtryks CVR-nummer grundet manglende indberetninger til SKAT. Dette har haft en stor indflydelse på beboerforeningens drift da beboerforeningen hørte under dette CVR-nummer for at kunne udbetale løn og des lignende. Dette har resulteret i at bestyrelsen har måtte indkalde til ekstramøder for at kunne afhjælpe situationen.

En beboerforening behøver ikke at have et CVR-nummer og vi arbejder lige nu på at få foreningen til at kunne fungere uden. Derfor har vi i bestyrelsen gennemgået beboerforeningens vedtægter og er kommet med en række ændringsforslag der vil lette det administrative arbejde i fremtiden.

Medarbejdere

I det forløbne år er der kommet et nyt ansigt på beboerkontoret. Nico flyttede til Jylland og vi har ansat Asta til at overtage pladsen.

Grundet situationen omkring CVR-nummeret kan vi i fremtiden ikke have ansatte i beboerforeningen. Afdelingsbestyrelsen har dog indgået en aftale med AUB om at de ansætter medarbejdere som beboerforeningen kan råde over. Da KKIK i denne forbindelse skal udbetale løn for beboerforeningen skal der indgås en aftale om dette. Det vil koste beboerforeningen 16.000 kr. om året at opretholde denne aftale.

Bestyrer til beboerforeningen

Grundet den manglende kontinuitet i bestyrelsen og det øgede pres i den seneste tid, ønsker afdelingsbestyrelsen at ansætte en bestyrer til beboerforeningen. Dette vil lette opgavebyrden for bestyrelsen samt afhjælpe problematikken omkring den store udskiftning i bestyrelsen fra år til år.

Vi håber meget at I vil byde ideen velkommen.

Ledige pladser i bestyrelsen

Igen i år har der været en del udskiftninger i bestyrelsen. Vi har i løbet af i år sagt farvel til to medlemmer og har budt to nye velkommen. Derfor er vi i skrivende stund 10 medlemmer af bestyrelsen.

Derudover er der en del af den siddende bestyrelse som snart flytter ud af Morbærhaven. Derfor vil der snart være meget brug for nye ansigter til at varetage de opgaver som bestyrelsen har.

I kan læse mere om hvad det vil sige at være en del af afdelingsbestyrelsen andetsteds i indkaldelsen.

Vi glæder os til at byde nye medlemmer velkommen.

KNIU

KNIU, som behandler klager og indstillinger, har haft et velfungerende år. Dog har de flere ledige pladser som skal besættes hvis KNIUs arbejde skal fortsætte. De modtager derfor gerne ansøgninger til disse pladser.

Kontorudvalget

Kontorudvalgets medlemmer har arbejdet hårdt for at lette arbejdet for beboerkontoret og grupperne, hvilket de er nået et godt stykke med. Et af kontorudvalgets større projekter er at der forhåbentlig snart kan betales med MobilePay på beboerkontoret.

Medlemmer og kontingent

Økonomien i beboerforeningen er god og vi har mange penge stående på kontoen. Derfor ønsker bestyrelsen at sænke beboerforeningskontingentet for det kommende år.

Derudover har vi skrevet en vedtægt som giver beboere der ikke står på lejekontrakten, men som har folkeregisteradresse i Morbærhaven, mulighed for at blive en del af beboerforeningen. Dette er den ændrede §3 i vedtægtsændringerne.

Bevillingspunkter

Vi har enkelte nye bevillingspunkter og nogle der er højere end tidligere. Her er en hurtig gennemgang:

Laptops til udvalg skal give os fem nye laptops, med tilbehør, til bestyrelsens udvalgsarbejde. Dette har været tiltrængt længe.

Der er sat 30.000 kr. af til Morbærhavens 50 års fødselsdag næste år. Disse skal bruges til frivilligpleje. Meld dig endelig som frivillig hvis du har tid, lyst og mulighed for at hjælpe med arrangementet.

Renovering af BK er egentlig en renovering af mødelokalet bag kontoret. I 2020 har vi fået sat A/C op i lokalet og i det kommende år ønsker vi at renovere lokalet yderligere da bestyrelsen ikke kan være omkring bordet hvis vi er fuldtallige.

Kursusposten er på niveau med sidste års bevilling da vi, grundet corona, ikke har kunnet afholde de ønskede kurser i år.

Agility

Mødebevilling

Vi ønsker at have 2000kr til mødebevilling som dækker noget drikke og lidt snacks samt lidt mad til de store møder vi har et par gange om året hvor vi typisk ender med at sidde i adskillige timer.

Fortæring til arrangementer

Vi vil gerne søge om 5000 kr. til fortæring. Disse penge skal bruges til vores sommer og juleafslutning, hvor vi spiser mad sammen og hygger os.

Præmier

Vi ønsker at søge om 3000 kr. til præmier, som skal fordeles over jule-og sommer afslutningen. Vi plejer og ønsker fortsat, at købe nogle præmier. Dette er blandt pokaler, rosetter og evt. en lille ting til hundene. Til vores juleafslutning vil vi gerne købe en mandelgave samt lidt små gaver til pakkeleg.

Rengøringsdage

Vi ønsker fortsat at have 1000 kr. til rengøringsdage og løbende rengøring af areal til træning. Det dækker over klude, rengøringsmidler osv.

Små anskaffelser/Vedligeholdelse

Vi ønsker at have 2500 kr. til små anskaffelser/vedligeholdelse, derudover bliver pengene også brugt til køb af ting til at reparere vores udstyr samt til genopfyldning af vores førstehjælpskasse.

Nyanskaffelser

Vi har planer om at indkøbe to borde-bænkesæt der skal stå fast ude ved skuret. Hertil skal der tilbehør til at fæstne o.a.

Bladgruppen

Bladgruppen er en lille godt samarbejdet gruppe, som fremstiller og omdeler beboerbladet ”Det Sædvanlige Fis” 11 gange om året.

Vi er i det sidste år blevet en mere i gruppen, som også er ved få et godt tag om tingene, men vi har stadig en række småopgaver vi kunne bruge nogle ekstra hænder til. Hvis du er interesseret i at hjælpe os med disse småopgaver så hører vi gerne fra dig.

Derudover er vi næsten også færdige med at få opdateret vores computere, så vi kører med mere tidssvarende programmer.

Den Våde Høne

Den Våde Høne har ikke mulighed for at forsætte som en selvstændig forening. Der er derfor ønske om at nedlægge foreningen bag Den Våde Høne og i stedet oprette en gruppe under beboerforeningen, der har til formål at drive et sted, hvor Morbærhavens beboere og deres gæster vil kunne mødes.

Det vil med nuværende antal medlemmer ikke være muligt at holde åbent i samme grad som det var tilfældet før Corona. Det er derfor også nødvendigt med nye kræfter, hvis der skal kunne holdes åbent hver fredag og lørdag som det indtil nu er planen. Hvis ikke der tilgår flere medlemmer kan det worst case betyde at der kun vil være åbent et få antal gange i måneden.

Fotogruppen

Fotogruppen er et fællesskab omkring vores professionelt udstyret studie. 

Vi vil stadig forsøge at brede gruppen ud, ved at ikke, at have en adskillelse imellem småanskaffelser og ture ”fototure”.  

Gamer-gruppen

Gamergruppen har set en stigning i aktive medlemmer henover året, selvom vi har været berørt at COVID-19, som alle andre. Vi har løbende haft arbejdsdage, for at gøre vores lokale færdig og så småt ved at få de sidste ting på plads i vores fælleskøkken med krea.

Genbrugsgruppen

Genbrugsgruppen har, trods corona, haft et ganske glimrende år. Vi overtog fodboldgruppens gamle lokale, som vi fik istandsat og klargjort til åbning i september. Vi havde til den første åbningsdag i det nye lokale, besøg af hele 26 morbærvianere, hvilket er meget positivt. Der er stor opbakning til gruppen, og vi har fin aktivitet – både internt og af besøgende. Vi har overholdt vores budgetter, og værdsætter det gode fællesskab. Vi har måtte sige farvel til 4 medlemmer som skulle fraflytte Morbærhaven, men kunne i slutningen af august byde 3 nye medlemmer velkomne. Nu er vi 6 aktive medlemmer, som alle deler samme holdning til genbrug, og til et hyggeligt fællesskab. Genbrugsgruppen forsøger så vidt muligt at have to månedlige åbningsdage, omkring de “store flyttedage”, og har også artikler i Fiset. Genbrugsgruppen har været godt med, i forhold til at efterleve visionen om at bringe genbrug tættere på beboerne. Der er stor aktivitet på facebookgrupperne, hvilket også gavner genbrug generelt, og mindsker mængden af ting der smides ud til storskrald. Beboerne er blevet rigtig gode til at tænke genbrug, inden de smider ud! Genbrugsgruppen vil stadig gerne have flere medlemmer, så er man interesseret i et hyggeligt fællesskab, skal man ikke tøve med at komme til et møde.

Vi ønsker fortsat den samme mødebevilling. Vi synes det er vigtigt at kunne tilbyde vores gruppemedlemmer noget at spise og drikke ifm. arbejdsdage, for at styrke sammenholdet og bevare hyggen. Småanskaffelsesposten ønskes hævet til 2000 kr., da vi nu har et større lokale, og der skal være råd til nyindkøb hvis fx et tøjstativ skulle svigte, eller hvis vi ønsker at sætte en ny hylde op til udstilling af genbrugsting.

Keramikgruppen

Grundet Corona har det ikke været muligt at afholde arrangementer i keramikgruppen, og der er derfor ikke sket så meget i vores keramikrum.

Jeg håber dog på, at 2021 bliver et bedre år til at skabe mere socialt samvær og aktivitet i gruppen. Desuden vil jeg undersøge mulighederne for så småt at åbne op for gruppen igen med fokus på at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Krea

Vi er stadig i gang med at reetablere krearummet, men det har stået lidt stille pga corona. Vi er dog næsten færdige med det nye køkken og er begyndt at holde møder igen.
Vi søger ikke så mange penge i år, da vi stadig har forsikringspenge at gøre godt med. De dækker dog ikke fortæring eller reparationer.

Netgruppen

Vi vil gerne takke for et godt samarbejde på kryds af organisation og ser frem til et spændene nyt år som står for døren. Vi har i starten været en del udfordret med en del fiber overgravninger som gav en del nede tid pga. entreprise arbejde. 

Gruppen har del problemer med at kunne mødes i det forgangene år pga. der været en række rektioner, som har hæmmet arbejder en del. 

Vi ser frem til 2021, da vi står for en serverrum udskiftning og en omlægning af vor struktur til en mere tidssvarende det stigende forbrug af online tjenester.  

Nyttehaverne

Note til budget:

Køb af forskelligt haveværktøj, idet det meste er slidt op og trænger til fornyelse.

Spilgruppen

Spilgruppen har ligesom de andre grupper været ramt af corona; og da vi er en gruppe der fokusere meget på det sociale har vi stået ret stille siden marts. Vi har prøvet at få 2 arrangementer op at køre, men uden held grundet forsamlingsforbud.

Vi satser på at vi i 2021 kan holde nogle arrangementer for hele haven, samt fortsætte vores arbejde med at gøre vores lokale hyggeligt og indbydende at være i. Deraf de 15.000 til nyanskaffelser.