GF2020 Site Admin  

GF Beslutningsforslag 1

Om frist for fremlæggelse af regnskaber

Afdelingsbestyrelsen og trykkeriets regnskabsfører pålægges at offentliggøre årsregnskaber for hhv. beboerforeningen og trykkeriet på Morbærhavens hjemmeside for hvert af årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 senest torsdag d. 1. april 2021 til beboernes godkendelse på fællesmødet d. 15. april 2021. Regnskaberne skal være reviderede af en navngiven, uafhængig og ekstern revisor. Såfremt der ikke vælges en regnskabsfører for Morbærtryk på generalforsamlingen påfalder opgaven afdelingsbestyrelsen.

Baggrund:

Morbærtryk havde tidligere sin egen regnskabsfører, men omkring 2009 blev det aftalt, at lade beboerforeningens kasserer varetage denne rolle også. Dette fungerede godt i nogle år. Den foreløbigt sidste beboervalgte, herboende kasserer efterlod sig dog i 2014 et uafsluttet regnskab for både trykkeriet og beboerforeningen og en oprydning var påkrævet. Afdelingsbestyrelsens kontorudvalg påtog sig opgaven, men måtte efter godt 3 år sande, at de ikke magtede det. Derfor blev den nuværende eksterne regnskabsfører Lars hyret til både at stå for beboerforeningens
regnskab og Morbærtryk med den udtrykkelige tillægsopgave at rydde op i regnskaberne. Nu, halvandet år senere, er det mit indtryk, at der er sket meget lidt i sagen.

Vedtægterne foreskriver, at beboerforeningen skal fremlægge årsregnskab hvert år på april-fællesmødet. De seneste regnskaber, der er fremlagt, er for 2015 og de var begge behæftede med stærkt kritiske revisorpåtegninger. Således står der i revisorpåtegningen for beboerforeningens årsregnskab 2015 at “…forretningsgange og interne procedurer ikke er fulgt. Der forefindes ikke dokumentation for at samtlige indtægter og omkostninger er registreret korrekt.”

Fremlæggelsen af et revideret årsregnskab er beboernes mulighed for at kontrollere, at foreningens ledelse har forvaltet beboernes penge korrekt. Det er derfor yderst beklageligt, at der i fire et halvt år ikke er fremlagt årsregnskaber, især når de seneste fremlagte regnskaber havde så kritiske revisorbemærkninger.

Jo længere tid der går desto sværere bliver det. Det er derfor på høje tide, at generalforsamlingen stiller en frist for fremlæggelsen af de manglende regnskaber.

Forslagsstiller: Morten 32H (Tidligere 12-5) medlem af trykkergruppen.