GF2020 Site Admin  

GF Vedtægter til Bar-gruppen

Kapitel 1 – Generelt

§2 Bargruppen driver beboerbaren på vegne af Beboerforeningen Morbærhaven.

Stk. 2 Formålet med Bargruppen, er at styrke sammenholdet, sociale liv samt kulturelle oplevelser, hos beboerne og grupperne i Morbærhaven.

§3 Kun beboere i Morbærhaven med beboerkort, eller personer med tilknytning til Administrationen, kan være medlem af Bargruppen.

§4 Gruppemøde afholdes ugentligt. Mødested- og tid annonceres i Det Sædvanlige Fis.

§5 Gruppen har fremmødt demokrati ved beslutningsforslag.

Kapitel 2 – Medlemmer af gruppen

§6 Gruppen holder ugentligt fællesmøde. Alle har adgang til møderne.

Stk. 2 Gruppen fastsætter dagsorden for møderne.

Stk. 3 Gruppen kan beslutte at personsager, drøftes for lukkede døre.

§7 Ønsker en person at melde sig ind i gruppen, skal denne deltage på et offentliggjort møde.

§8 Et medlem af gruppen optages i en prøveperiode på 3 måneder. Når denne prøveperiode er overstået, beslutter kontaktpersonerne om medlemmet skal fortsætte i gruppen.

Stk. 2 Senest 14 dage efter prøveperiodens start, skal et prøvemedlem fremvise straffeattest til den ansvarlige kontaktperson.

§9 Alle medlemmer deltager aktivt i besættelsen af vagter.

Stk. 2 Et aktivt medlem defineres ved at opfylde et aktivitetskrav, som er fastsat af kontaktpersonerne. Såfremt at man som medlem ikke opfylder aktivitetskravet indenfor en given tidsramme bestemt af kontaktpersonerne, vil medlemmet øjeblikkeligt blive ekskluderet fra gruppen. Det tidligere medlem kan dog på lige fod med andre senere søge om genoptagelse i gruppen, dog med fornyet prøveperiode. 

Stk. 3 Ændringer af aktivitetskravet skal varsles med en måned.

§10 Såfremt en gæst i Bargruppens lokaler ønsker at klage over gruppen og/eller et af dens medlemmer, skal sagen tages op med kontaktpersonerne. Opnås der her ikke enighed, skal sagen behandles af Afdelingsbestyrelsen i beboerforeningen Morbærhaven.

§11 Ethvert medlem kan stille mistillid til et af gruppens medlemmer. Dette skal fremgå som et punkt på et fællesmøde.

Stk. 2 hvis ⅔ af hele gruppen stemmer for, medfører dette øjeblikkelig ekskludering fra Bargruppen.

§12 Kontaktpersonerne kan ekskludere et medlem af Bargruppen med øjeblikkelig virkning, hvis denne med forsæt eller ved grov uagtsomhed overtræder loven eller de deraf følgende bestemmelser, hvis denne gør sig skyldig i grov eller ofte gentagen forsømmelse eller hvis mindst 2/3 af gruppens medlemmer ønsker dette. Såfremt vedkommende ønsker det, skal sagen behandles på førstkommende Afdelingsbestyrelsesmøde.

Stk. 2 Hvis et medlem af Bargruppen udebliver uden afbud fra tre på hinanden følgende møder, kan dette medlem ekskluderes af gruppen.

Stk. 3 Kontaktpersonerne kan ekskludere et medlem af Bargruppens vagtrotation, hvis dette skønnes nødvendigt. Der skal dog begrundes skriftligt og med rimelig grund.

§13 Udmeldelse sker på Bargruppens gruppemøder eller ved personlig kontakt til kontaktpersonerne.

§14 Gruppens kontaktpersoner vælges en gang årligt.

Stk. 2 Valgperioden løber 1 år.

Kapitel 3 – Kontaktpersoner

§15 Bargruppen drives af kontaktpersoner.

Stk.2 Kontaktpersonerne kan, hvis dette skønnes nødvendigt, holde særskilte møder. 

Stk.3 Disse møder vil være åbne for alle medlemmer af gruppen.

§16 Kontaktpersonerne skal være fyldt 18 år. 

Stk. 2 Kontaktpersonerne vælges til kontaktpersonsvalget.

Stk. 3 For kandidater til ovennævnte poster gælder det, at

  1. de skal være aktive medlemmer af gruppen.
  2. de skal have overstået den i §7 omtalte prøveperiode.

§17 Ved fratrædelse skal den tidligere tillidsvalgte oplære den nyvalgte i en periode på 30 dage fra kontaktpersonsvalget.

Stk. 2 I tilfælde af, at en tillidsvalgt fratræder midt i en valgperiode, vælger fællesmødet en ny tillidsvalgt for resten af perioden. Fratrædelse sker efter en periode på 30 dage, gældende fra fællesmødet, hvor en anden blev valgt til tillidsposten.

§18 Kontaktpersonerne har til opgave at varetage følgende områder/opgaver:

  • Bevillingen
  • Økonomi
  • Indkøb
  • Dataansvarlig
  • Vedligeholdelse af lokaler/inventar
  • Kulturelle arrangementer

Kapitel 4 – Drift

§19 Kontaktpersonerne tegner den daglige drift af Bargruppen i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser m.v. og hermed forenelige anvisninger, som måtte blive givet af gruppemøder.

§20 I prisfastsættelser skal Bargruppen og dennes kontaktpersoner, arbejde for at ramme et studievenligt niveau.

§21 Gruppens medlemmer sørger på skift for åbning/lukning af baren samt at restaurationslovens bestemmelser bliver overholdt.

§22 Gruppens medlemmer, som er på vagt, fører kontrol med indgangen i henhold til kapitlet “Åbningstider og adgangsbetingelser”.

§23 Gruppens medlemmer, som er på vagt, forestår udsalget.

§24 Nærmere regler for de under “Drift” omhandlede punkter fastsættes af kontaktpersoner.

Kapitel 5 – Åbningstider og adgangsbetingelser

§25 Gruppens medlemmer fastsætter indgangsproceduren, jvf. nedenstående.

§26 Der er kun adgang for beboere med beboerkort og for disses personlige gæster, når de er i følgeskab. Gæster skal forevise gyldig legitimation.

Stk. 2 Indehaveren af beboerkortet er ansvarlig for sine gæsters opførsel.

Stk. 3 Bargruppen og Afdelingsbestyrelsen fastsætter antallet af gæster, som hver beboer med gyldigt beboerkort kan medbringe. Der vil i særlige tilfælde kunne dispenseres for det fastsatte antal.

Stk. 4 Kontaktpersonerne kan ved særlige tilfælde udstede et særligt adgangsbevis.

Stk. 5 Ved kulturelle arrangementer kan der dog være åben adgang, ved godkendelse fra Afdelingsbestyrelsen.

§27 Vagterne har ret og pligt til at reagere over for personer, som ved medvirken til overtrædelse af restaurationslovens § 29 stk. 1 og § 32 stk. 2 eller anden overtrædelse der kan påføre bevillingshaveren og vagter strafansvar, og nægte dem adgang.

Stk. 2 Ved brud på ovenstående skal den ansvarlige kontaktperson informeres på skrift.

Kapitel 6 – Karantæne

§28 Overtrædelser af Bargruppens regler sanktioneres og kan i grovere tilfælde anmeldes til politiet.

Stk. 2 Den Dataansvarlige har til opgave at indsamle vidneudsagn m.m. til overdragelse til behandling hos AB

Stk. 3 AB udsteder midlertidig karantæne indtil sagen er færdigbehandlet.

Stk. 34 Vagterne vil være bekendt med navn, fødselsdag og evt. adresse, samt tid for karantænen. Ingen anden oplysning vil vagterne være bekendt med.

§29 Ved udstedelse af karantæne underrettes den registrerede skriftligt herom.

Kapitel 7 – Ændring af vedtægter

§30 Vedtægterne vil kunne ændres på Beboerforeningen Morbærhavens Fællesmøder eller Generalforsamling.

§31 Bargruppens vedtægter kan fastsættes/ændres på Beboerforeningens fællesmøder og generalforsamlinger.