GF2020 Site Admin  

GF Vedtægtsændringer

ParagrafFørEfterHvorfor
3Medlemmer af foreningen er alle beboere, som er i besiddelse af gyldig lejekontrakt, fremlejekontrakt eller boligtilladelse. Beboerforeningen udsteder et beboerforeningskort til brug i forbindelse med foreningens aktiviteter. Beboerforeningskortet mister sin gyldighed ved beboerens fraflytning.Foreningens medlemmer er alle beboere som er i besiddelse af gyldig lejekontrakt eller bor i en fremlejet lejlighed. Personer der bor, med folkeregister adresse i Morbærhaven, uden at være på lejekontrakten kan meldes ind i beboerforeningen, mod at der fremadrettet betales beboerforeningskontingent for alle medlemmer af beboerforeningen på adressen.  
Beboerkort udstedes af AUB, og gælder både som vaskekort og beboerforeningskort for de personer der er på lejekontrakten. Hvis man er ”ekstramedlem” i beboerforeningen, udstedes beboerkortet uden vaskechip.
Stk. 1: Beboerkortet bruges som ID i forbindelse med fællesmøde, generalforsamling, indmeldelse i grupper, salg/leje på beboerkontoret, samt som nøgle til gruppelokaler. 
Beboerkortet mister sin gyldighed ved fraflytning eller ved restance i huslejebetalingen.  
Så de der ikke står på lejekontrakten, men fast bor i Morbærhaven kan meldes ind i beboerforeningen.
5Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning. 
Når mindst en af de tilstedeværende kræver det, skal der være skriftlig afstemning. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 
Personvalg afgøres altid ved skriftlig afstemning. Hvis der ikke er flere kandidater end poster på valg er kandidaterne dog automatisk valgt. 
Ved personafstemninger omfattende besættelse af mere end en post, afgiver hver stemmeberettiget højst et antal stemmer svarende til det antal poster, der er på valg, og der skal stemmes på forskellige personer. 
I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg mellem de personer, der har stemmelighed.  
Foreningens generelle afstemningsprincip er almindeligt stemmeflertal og håndsoprækning. 
Stk. 1. Når mindst en af de tilstedeværende kræver det, skal der være skriftlig afstemning. 
Stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 3 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget og kan tages op igen på fremtidige dagsordner. 
Stk. 4 Personvalg afgøres altid ved skriftlig afstemning. Hvis der ikke er flere kandidater end poster på valg er kandidaterne dog automatisk valgt. 
Stk. 5 Ved personafstemninger omfattende besættelse af mere end en post, afgiver hver stemmeberettiget højst et antal stemmer svarende til det antal poster, der er på valg, og der skal stemmes på forskellige personer. 
Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed ved personvalg foretages omvalg mellem de personer, der har stemmelighed.  
Inddeling og ordvalg
6Foreningens regnskabsår er perioden fra 1. januar til 31. december. 
Revideret regnskab skal foreligge senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. 
Revision af regnskaberne skal foretages af en uafhængig og udenfor Morbærhaven boende revisor. Beboerforeningens kasserere og regnskabsførere kan af fællesmødet eller generalforsamlingen få fuldmagt til i enighed at ansætte en sådan. 
Revideret regnskab udsendes sammen med dagsorden og mødeindkaldelse til april-fællesmødet.
Foreningens regnskabsår er perioden fra 1. januar til 31. december. 
Stk. 2 Endeligt regnskab skal foreligge senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. 
Stk. 3 Endeligt regnskab udsendes sammen med dagsorden og mødeindkaldelse til fællesmødet i april.
Da vi ikke længere har CVR-nummer er et revisor-godkendt regnskab ikke længere nødvendigt, dog skal regnskaber stadig laves og godkendes af beboerne
7Ordinær generalforsamling afholdes den 2. søndag, i november måned. 
Varsling af generalforsamlingen med angivelse af dato skal ske i de to seneste udgaver af Det Sædvanlige Fis før fristen for indlevering af forslag. 
Forslag til dagsorden skal være skriftligt indleveret senest 21 dage før generalforsamlingen. 
Samtidig skal de eksterne medlemmer af AUB’s bestyrelse, samt de ansatte i Albertslund Ungdomsboliger (AUB) indkaldes til at deltage i generalforsamlingen som observatører med taleret. 
Indkaldelse med dagsorden samt skriftlige beretninger fra bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen skal være samtlige beboere i hænde 10 dage før generalforsamlingen. 
Alle beboere skal for at deltage i generalforsamlingen kunne vise gyldig legitimation i form af huslejekvittering for november i forbindelse med lejekontrakt/boligtilladelse/fremlejekontrakt eller gyldigt beboerforeningskort. 
Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af årets arbejde boligpolitisk, samt at fremkomme med retningslinjer for det kommende år.  

Ordinær generalforsamling afholdes den 2. søndag, i november måned. 
Stk. 1 Varsling af generalforsamlingen med angivelse af dato skal ske i de to seneste udgaver af Det Sædvanlige Fis før fristen for indlevering af forslag. 
Stk. 2 Forslag til dagsorden skal være skriftligt indleveret senest 21 dage før generalforsamlingen. Indleveringen skal ske via mail til gf@aub.dk. 
Stk. 3 Eksterne medlemmer af AUB’s bestyrelse, samt de ansatte i Albertslund Ungdomsboliger (AUB) skal, i forbindelse med stk. 2, indkaldes til at deltage i generalforsamlingen som observatører med taleret. 
Stk. 4 Indkaldelse med dagsorden samt skriftlige beretninger fra bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen skal være samtlige beboere i hænde 10 dage før generalforsamlingen. 
Stk. 5 Alle beboere skal for at deltage i generalforsamlingen kunne vise gyldig legitimation i form af huslejekvittering for november i forbindelse med lejekontrakt/boligtilladelse/fremlejekontrakt eller gyldigt beboerforeningskort. 
Stk. 6 Formålet med generalforsamlingen er bl.a. en evaluering af årets arbejde boligpolitisk, samt at fremkomme med retningslinjer for det kommende år.  

Inddeling og tilrettelser
10Fællesmødet afholdes 3. torsdag i lige måneder. Hvis denne torsdag er en helligdag afholdes fællesmødet dog på førstkommende torsdag, der ikke er en helligdag. Alle møder er beslutningsdygtige. 
Såfremt en bevilling er vedtaget af et fællesmøde, behandles et forslag om ændring af bevillingen som et selvstændigt økonomisk forpligtende forslag. 
Bevillingsansøgningerne skal være offentliggjort i blad og indeholde formål, løbetid og budget. 
Fællesmødet kan bevilge penge til grupperne, når det på fællesmødet er blevet godtgjort, at der inden for rammerne af foreningens økonomi er plads til bevillingen. 
Kassereren skal på fællesmødet redegøre for hvilke beløb, der kan afsættes til bevilling. 
Bevillingsforslag forkastes automatisk, hvis ansøgeren ikke er repræsenteret på mødet. 
Økonomisk forpligtende forslag (f.eks. gruppeansøgninger) skal være optrykt på dagsordenen. 
Der kan ikke tages beslutninger under punktet: Eventuelt. 
Fællesmødet er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. 
Fællesmødet indkaldes af afdelingsbestyrelsen. Skriftlig indkaldelse med dagsorden udsendes med Det Sædvanlige Fis senest en uge før fællesmødet. 
Forslag til behandling på fællesmødet skal være afdelingsbestyrelsen i hænde på en af denne i sidst udkomne beboerblad angiven dato.  
Fællesmødet afholdes 3. torsdag i lige måneder. Hvis denne torsdag er en helligdag afholdes fællesmødet dog på førstkommende torsdag, der ikke er en helligdag.  
Stk. 1 Alle møder er beslutningsdygtige, hvis de er korrekt indkaldt, se §10, stk. 10.
Stk. 2 Såfremt en bevilling er vedtaget af et fællesmøde, behandles et forslag om ændring af bevillingen som et selvstændigt økonomisk forpligtende forslag. 
Stk. 3 Bevillingsansøgningerne skal være offentliggjort i blad og indeholde formål, løbetid og budget. 
Stk. 4 Fællesmødet kan bevilge penge til grupperne, når det på fællesmødet er blevet godtgjort, at der inden for rammerne af foreningens økonomi er plads til bevillingen. 
Stk. 5 Afdelingsbestyrelsen skal på fællesmødet redegøre for hvilke beløb, der kan afsættes til bevilling. 
Stk. 6 Bevillingsforslag forkastes automatisk, hvis ansøgeren ikke er repræsenteret på mødet. 
Stk. 7 Økonomisk forpligtende forslag (f.eks. gruppeansøgninger) skal være optrykt på dagsordenen. 
Stk. 8 Der kan ikke tages beslutninger under punktet Eventuelt. 
Stk. 9 Fællesmødet er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. 
Stk. 10 Fællesmødet indkaldes af afdelingsbestyrelsen. Skriftlig indkaldelse med dagsorden udsendes med Det Sædvanlige Fis senest en uge før fællesmødet. 
Stk. 11 Forslag til behandling på fællesmødet skal sendes til afdelingsbestyrelsen på mail (fm@aub.dk) senest ved den deadline som er offentliggjort i den sidst udkomne udgave af Det Sædvanlige Fis. 
Inddeling
11Dagsorden til fællesmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 

1) Valg af ordstyrer og referent. 
2) Valg af 2 stemmetællere.  
3) Godkendelse af dagsorden og referat, samt af eventuelt generalforsamlingsreferat. 
4) Kassererens beretning.  
5) Afdelingsbestyrelsens arbejde.  
6) Arbejdet i AUB’s repræsentantskab og bestyrelse.  
7) Arbejdet i grupperne.  
8) Eventuelt. 
9) Evaluering af mødets indhold og forløb. 

Punkter opført enkeltvis på dagsorden skal under afstemning hver for sig. Bevillinger opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. 
Stk. 2: Dagsorden til april-fællesmødet skal indeholde “Godkendelse af regnskaber”.  
Dagsorden til fællesmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 

– Valg af ordstyrer og referent. 
– Valg af 2 stemmetællere.  
– Godkendelse af dagsorden og referat, samt af eventuelt generalforsamlingsreferat. 
– Nyt fra:
– Kassereren 
– Afdelingsbestyrelsen 
– AUB 
– Grupperne 
– Eventuelt. 
– Evaluering af mødets indhold og forløb. 

Stk. 1 Punkter opført enkeltvis på dagsorden skal under afstemning hver for sig. Bevillinger opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. 
Stk. 2 Dagsorden til april-fællesmødet skal indeholde “Godkendelse af regnskaber”.  
 
Inddeling og ordvalg
12Fællesmødet er den eneste myndighed, som kan træffe beslutninger, der binder foreningen økonomisk og politisk mellem generalforsamlingerne. Fællesmødet vedtager retningslinjer for afdelingsbestyrelsen og de beboervalgte repræsentanter i AUB’s repræsentantskab og bestyrelse.   
Stk. 2: Undtagelsesvis kan afdelingsbestyrelsen mellem fællesmøderne foretage uopsættelige økonomiske beslutninger til sikring af den daglige drift af beboerforeningen ud over det af generalforsamlingen fastsatte rammebeløb. Sådanne beslutninger kan kun tages, såfremt hele afdelingsbestyrelsen er enig om det. Beslutningen skal forelægges førstkommende fællesmøde til godkendelse.   
Stk. 3: Afdelingsbestyrelsen nedsætter et kontorudvalg som består af mellem 1 til 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen samt en kasserer, disse tegner foreningen økonomisk. Kassereren er medlem af kontorudvalget på lige fod med medlemmerne af afdelingsbestyrelsen. Kontorudvalget har ret til på foreningens vegne at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter, såfremt at minimum af to medlemmer af kontorudvalget godkender betalingerne, herunder udbetalinger via netbank.   
Stk. 4: Kassereren vælges på beboerforeningens generalforsamling eller fællesmøde. Hvis ingen egnede medlemmer ønsker at påtage sig hvervet som kasserer for beboerforeningen, kan beboerforeningen antage ekstern regnskabshjælp, til for eksempel at bestride posten som kasserer. Beslutningen om brug af ekstern regnskabshjælp, træffes af afdelingsbestyrelsen som efterfølgende informerer fællesmødet herom. Når der er ansat en kasserer som ekstern regnskabshjælp, er denne ansat for en periode af 3 år. Kassereren kan kun fyres, såfremt vedkommende bryder dansk lov, beboerforeningens vedtægter, ikke overholder kontraktlige forpligtelser, eller hvis samarbejdet med afdelingsbestyrelsen og kontorudvalget ikke fungerer. Hvis en beboer ønsker at overtage hvervet som kasserer, i den 3-årige periode, kan dette kun ske med afdelingsbestyrelsens samtykke. Oplæringsperioden foregår indtil udløbet af den 3-årige periode, i op til 12 måneder.   
Stk. 5: Banken vil ved ny kasserer eller kontorudvalgsmedlem modtage dels referat fra afdelingsbestyrelsesmødet, dels fuldmagtblanket underskrevet af alle de deltagende siddende af medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Af referat vil fremgå de siddende medlemmer, hvem der er kasserer samt hvem der sidder i kontorudvalget.  
Stk. 6: Afdelingsbestyrelsen har imellem fællesmøderne en dispensationspulje til at hjælpe grupperne. Puljens størrelse fastsættes på generalforsamlingen for det kommende år. Puljen kan bruges til grupper, der akut mangler penge. Ansøgninger skal laves som et detaljeret budget og indsendes som separat punkt på et afdelingsbestyrelsesmøde. Der kan kun dispenseres op til dkk 600 pr. ansøgning. Afdelingsbestyrelsen kan afvise en ansøgning såfremt det vurderes at ansøgningen skal på et fællesmøde. 
Fællesmødet er den eneste myndighed, som kan træffe beslutninger, der binder foreningen økonomisk og politisk mellem generalforsamlingerne. Fællesmødet vedtager retningslinjer for afdelingsbestyrelsen og de beboervalgte repræsentanter i AUB’s repræsentantskab og bestyrelse.   
Stk. 2 Undtagelsesvis kan afdelingsbestyrelsen mellem fællesmøderne foretage uopsættelige økonomiske beslutninger til sikring af den daglige drift af beboerforeningen ud over det af generalforsamlingen fastsatte rammebeløb. Sådanne beslutninger kan kun tages, såfremt hele afdelingsbestyrelsen er enig om det. Beslutningen skal forelægges førstkommende fællesmøde til godkendelse.   
Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen nedsætter et kontorudvalg som består af mellem 1 til 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen samt en kasserer og en af AUB ansat bestyrer, disse tegner foreningen økonomisk. Kassereren og bestyreren er medlem af kontorudvalget på lige fod med medlemmerne af afdelingsbestyrelsen. Kontorudvalget har ret til på foreningens vegne at disponere over foreningens konti i pengeinstitutter, såfremt at minimum af to medlemmer af kontorudvalget godkender betalingerne, herunder udbetalinger via netbank.   
Stk. 4 Kassereren vælges på beboerforeningens generalforsamling eller fællesmøde. Hvis ingen egnede medlemmer ønsker at påtage sig hvervet som kasserer for beboerforeningen, kan beboerforeningen antage ekstern regnskabshjælp, til for eksempel at bestride posten som kasserer. Beslutningen om brug af ekstern regnskabshjælp, træffes af afdelingsbestyrelsen som efterfølgende informerer fællesmødet herom. Når der er ansat en kasserer som ekstern regnskabshjælp, er denne ansat for en periode af 3 år. Kassereren kan kun fyres, såfremt vedkommende bryder dansk lov, beboerforeningens vedtægter, ikke overholder kontraktlige forpligtelser, eller hvis samarbejdet med afdelingsbestyrelsen og kontorudvalget ikke fungerer. Hvis en beboer ønsker at overtage hvervet som kasserer, i den 3-årige periode, kan dette kun ske med afdelingsbestyrelsens samtykke. Oplæringsperioden foregår indtil udløbet af den 3-årige periode, i op til 12 måneder.   
Stk. 5 Banken vil ved ny kasserer, bestyrer eller kontorudvalgsmedlem modtage dels referat fra afdelingsbestyrelsesmødet, dels fuldmagtblanket underskrevet af alle de deltagende siddende af medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Af referat vil fremgå de siddende medlemmer, hvem der er kasserer samt hvem der sidder i kontorudvalget.  
Stk. 6 Afdelingsbestyrelsen har imellem fællesmøderne en dispensationspulje til at hjælpe grupperne. Puljens størrelse fastsættes på generalforsamlingen for det kommende år. Puljen kan bruges til grupper, der akut mangler penge. Ansøgninger skal laves som et detaljeret budget og indsendes som separat punkt på et afdelingsbestyrelsesmøde. Der kan kun dispenseres op til dkk 600 pr. ansøgning. Afdelingsbestyrelsen kan afvise en ansøgning såfremt det vurderes at ansøgningen skal på et fællesmøde. 
Tilretning i forhold til kommende bestyrer
13Fællesmødet kan suspendere folk, som ifølge vedtægterne vælges på fællesmødet og generalforsamlingen samt personale ansat af foreningen. Suspenderes eller går et medlem fra sin post inden en valgperiodes udløb, overtages medlemmets arbejdsopgaver af en af afdelingsbestyrelsen konstitueret person indtil først kommende fællesmøde. 
Stk2. Suspenderinger skal annonceres som et separat punkt på dagsorden og kan ikke annonceres under ”Godkendelse af dagsorden”.  
Suspendering af tillidsvalgte personer, samt personale, kan kun ske på fællesmøde.  
Stk. 1 Fratræder eller suspenderes et medlem midt i en valgperiode, overdrages medlemmets arbejdsopgaver til en person konstitueret af afdelingsbestyrelsen, indtil det på førstkommende fællesmøde kan overdrages officielt til en nyvalgt person. 
Stk. 2 suspenderinger skal indgå i den udsendte dagsorden og kan altså ikke sættes på dagsordenen efter denne er offentliggjort. 
Ordvalg og inddeling
16Generalforsamlingen vælger hvert år beboerrepræsentanterne til AUB’s repræsentantskab jf. AUB’s vedtægter §3 stk. 2. Repræsentantskabet vælger, jf. AUB’s vedtægter §8, de beboervalgte medlemmer til AUB’s bestyrelse. Yderligere vælges mindst 3 suppleanter blandt de resterende repræsentantskabsmedlemmer, som træder ind for bestyrelsesmedlemmerne når disse har forfald eller udtræder. 
Stk. 2: Repræsentantskabet kan beslutte at udvide antallet af suppleanter til AUB’s bestyrelse, hvis mindst 1 repræsentantskabsmedlem ønsker det. 
Stk. 3: Repræsentantskabsmedlemmer, der stiller op som suppleanter til AUB’s bestyrelse afgør i fællesskab, hvilken rækkefølge de indtræder eller indkaldes i. I tilfælde af, at suppleanterne ikke kan nå til enighed om en rækkefølge, stemmer repræsentantskabet om en sådan. 
Stk. 4: De beboervalgte medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB) deltager i repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder, sørger for at dagsordener offentliggøres, offentliggør og kommenterer referaterne og afgiver skriftlig beretning på generalforsamlingen. 
Repræsentantskabsmøderne er åbne for beboere som observatører dvs. uden tale- og stemmeret. Observatører kan dog ikke deltage ved lukkede punkter. 
De beboervalgte medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelsen er bundet af fællesmødets og generalforsamlingens beslutninger og skal sørge for at sådanne i videst muligt omfang foreligger. Hvor dette ikke er tilfældet kan de dog selvstændigt træffe beslutninger, men skal så informere herom på førstkommende fællesmøde eller generalforsamling. 
Generalforsamlingen vælger hvert år beboerrepræsentanterne til AUB’s repræsentantskab jf. AUB’s vedtægter §3 stk. 2.
Stk. 1 Repræsentantskabet vælger, jf. AUB’s vedtægter §8, de beboervalgte medlemmer til AUB’s bestyrelse. Yderligere vælges mindst 3 suppleanter blandt de resterende repræsentantskabsmedlemmer, som træder ind for bestyrelsesmedlemmerne når disse har forfald eller udtræder. 
Stk. 2 Repræsentantskabet kan beslutte at udvide antallet af suppleanter til AUB’s bestyrelse, hvis mindst 1 repræsentantskabsmedlem ønsker det. 
Stk. 3 Repræsentantskabsmedlemmer, der stiller op som suppleanter til AUB’s bestyrelse afgør i fællesskab, hvilken rækkefølge de indtræder eller indkaldes i. I tilfælde af, at suppleanterne ikke kan nå til enighed om en rækkefølge, stemmer repræsentantskabet om en sådan. 
Stk. 4 De beboervalgte medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger (AUB) deltager i repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder, sørger for at dagsordener offentliggøres, offentliggør og kommenterer referaterne og afgiver skriftlig beretning på generalforsamlingen. 
Stk. 5 Repræsentantskabsmøderne er åbne for beboere som observatører dvs. uden tale- og stemmeret. Observatører kan dog ikke deltage ved lukkede punkter. 
Stk. 6 De beboervalgte medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelsen er bundet af fællesmødets og generalforsamlingens beslutninger og skal sørge for at sådanne i videst muligt omfang foreligger. Hvor dette ikke er tilfældet kan de dog selvstændigt træffe beslutninger, men skal så informere herom på førstkommende fællesmøde eller generalforsamling.  
Stk. 7 Beboerforeningens medlemmer kan på et fællesmøde vælges ind i repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen, hvis der er ledig plads(er).
Stk. 8 Hvis et medlem af repræsentantskabet ønsker at blive siddende på sin post efter at være flyttet fra Morbærhaven, kan dette lade sig gøre i op til 12 måneder, efter fraflytningsdato. Hvis pladsen er ønsket af en beboer, skal den fraflyttede dog forlade repræsentantskabet.
Inddeling og tilføjelse af stk. om at medlemmer af bestyrelsen kan blive siddende i en periode efter udflytning (for at skabe bedre kontinuitet)
17Beboerforeningens daglige drift og repræsentation forestås af afdelingsbestyrelsen, der består af:  
Samtlige beboervalgte medlemmer af 
§  ’AUB’s repræsentantskab.  
§  1 kasserer, medmindre denne er ekstern regnskabshjælp   
Disse vælges på generalforsamlingen og suppleres på fællesmødet.  
Afdelingsbestyrelsen varetager kollektivt følgende opgaver:  
§    Formidling af kontakt mellem fællesmødet, beboerne, AUB’s administration, Det Sædvanlige Fis og afdelingsbestyrelsen.  
§    Kontakt til instanser og foreninger uden for Morbærhaven, som beboerforeningen er medlem af eller har samarbejde med. 
§    Afdelingsbestyrelsen varetager beboerforeningens sekretariatsfunktioner, administration af og tilsyn med nøglesystemet. 
§    Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for udsendelsen af indkaldelse til fællesmødet og generalforsamlingen, samt udarbejdelse af dagsordener. 
§    Afdelingsbestyrelsen udarbejder skriftlig beretning til generalforsamlingen og fællesmødet. 
§    Afdelingsbestyrelsen udsender senest 2 måneder efter generalforsamlingen en revideret udgave af foreningens vedtægter. 
Stk. 2: Afdelingsbestyrelsen har ansvar for at de stillinger, som generalforsamlingen afsætter i lønregnskabet, bliver besat. Stillingerne skal så vidt muligt besættes af beboere, men kan ellers besættes af eksterne. 
Afdelingsbestyrelsen kan vælge at uddelegere ansvaret til et udvalg eller en gruppe. 
Stk. 3: Servicemedarbejderne på beboerkontoret kan ikke være medlemmer af kontorudvalget og KNIU og er inhabile i KNIU-sager. 
Stk. 4: Alle beboere har adgang til afdelingsbestyrelsesmøder. Ved behandling af fortrolige sager gælder denne regel dog ikke. 
Stk. 5: Ved fravær skal medlemmerne melde afbud senest samme dag som mødet afholdes. Hvis et medlem, uden at melde afbud, udebliver fra 3 på hinanden følgende afdelingsbestyrelses- og fællesmøder, betragtes medlemmet som afgået og der skal vælges et nyt medlem på førstkommende fællesmøde. Det skal på dette møde meddeles, at der er tale om en eksklusions sag. 
Stk. 6: Afdelingsbestyrelsen kan på et afdelingsbestyrelsesmøde, med mindst 2/3 af afdelingsbestyrelsen fremmødt, suspendere en tillidsvalgt indtil næstkommende fællesmøde, såfremt den tillidsvalgte i beboerforeningssammenhæng, har optrådt til alvorlig gene for andre beboere eller misbrugt beboerforeningens aktiviteter eller faciliteter. Fællesmødet skal derefter beslutte om suspenderingen er gyldig.  
Beboerforeningens daglige drift og repræsentation forestås af afdelingsbestyrelsen, der består af:  
§    Samtlige beboervalgte medlemmer af AUB’s repræsentantskab.  
§    1 kasserer, medmindre denne er ekstern regnskabshjælp   
Disse vælges på generalforsamlingen og suppleres på fællesmødet.  
Afdelingsbestyrelsen varetager kollektivt følgende opgaver:  
§    Formidling af kontakt mellem fællesmødet, beboerne, AUB’s administration, Det Sædvanlige Fis og afdelingsbestyrelsen.  
§    Kontakt til instanser og foreninger uden for Morbærhaven, som beboerforeningen er medlem af eller har samarbejde med. 
§    Afdelingsbestyrelsen varetager beboerforeningens sekretariatsfunktioner, administration af og tilsyn med nøglesystemet. 
§    Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for udsendelsen af indkaldelse til fællesmødet og generalforsamlingen, samt udarbejdelse af dagsordener. 
§    Afdelingsbestyrelsen udarbejder skriftlig beretning til generalforsamlingen og fællesmødet. 
§    Afdelingsbestyrelsen udsender senest 2 måneder efter generalforsamlingen en revideret udgave af foreningens vedtægter. 
Stk. 1 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for at de stillinger, som generalforsamlingen afsætter i lønregnskabet, bliver besat. Afdelingsbestyrelsen kan vælge at uddelegere ansvaret til et udvalg eller en gruppe. 
Stk. 2 Servicemedarbejderne på beboerkontoret kan ikke være medlemmer af kontorudvalget og KNIU og er inhabile i KNIU-sager. 
Stk. 3 Alle beboere har adgang til afdelingsbestyrelsesmøder. Ved behandling af fortrolige sager gælder denne regel dog ikke. 
Stk. 4 Ved fravær skal medlemmerne af afdelingsbestyrelsen melde afbud senest samme dag som mødet afholdes. Hvis et medlem, uden at melde afbud, udebliver fra 3 på hinanden følgende afdelingsbestyrelses- og fællesmøder, betragtes medlemmet som afgået og der skal vælges et nyt medlem på førstkommende fællesmøde. Det skal på dette møde meddeles, at der er tale om en eksklusions sag. 
Stk. 5 Afdelingsbestyrelsen kan på et afdelingsbestyrelsesmøde, med mindst 2/3 af afdelingsbestyrelsen fremmødt, suspendere en tillidsvalgt indtil næstkommende fællesmøde, såfremt den tillidsvalgte i beboerforeningssammenhæng, har optrådt til alvorlig gene for andre beboere eller misbrugt beboerforeningens aktiviteter eller faciliteter.  Suspenderingen skal derefter, som et selvstændigt punkt på næstkommende fællesmødes dagsorden, for at kunne besluttes som værende gyldig, jævnfør §13 stk. 2. 
Tilretning i forhold til kommende bestyrers plads i bestyrelsen/beboerforeningen
18Kassereren skal:  
–    Føre foreningens regnskaber.  
–    Forelægge revideret årsregnskab til godkendelse på fællesmødet i april. 
–    Offentliggøre månedsbalance.  
–    Forestå udbetaling af bevillinger indenfor de gældende tidsfrister. 
–    Revidere gruppernes regnskaber.  
–    Føre opsyn med foreningens aktiver. 
–    Være daglig leder for de ansatte i beboerforeningen. Denne funktion kan for visse medarbejdergrupper uddelegeres til anden side efter afdelingsbestyrelsens samtykke. 
–    Udbetale løn.  
Ved kassererskift oplærer den afgående kasserer den nyvalgte i en periode af op til 12 måned, hvori begge modtager løn. 
Ansatte i beboerforeningen 
Beboerforeningen råder over en række ansatte i AUB. Oprettelse og nedlægning af stillinger skal vedtages på en generalforsamling.  
Stillingerne er som følgende: 
a.       1 bestyrer af beboerforeningen 
b.       1 kasserer til beboerforeningen 
c.       1 sekretær for afdelingsbestyrelsen 
d.       2 servicemedarbejdere til beboerkontoret 
e.       1 festlokalekontrollant 
f.        2-3 rengøringsmedarbejdere til fællesområderne 

De ansattes opgaver er herunder kort beskrevet: 
a.       Står for den daglige ledelse af beboerforeningen for afdelingsbestyrelsen. Bestyreren har ansvaret for at opgaver løses til tiden i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Bestyreren skal altid følge afdelingsbestyrelsens anvisninger. Skal i forening med kassereren være daglig leder for de ansatte beboerforeningen råder over. Stillingen bør besættes af en ikke-beboer. 
b.       Skal føre foreningens regnskab, fremlægge endeligt regnskab på fællesmødet i april, forestå udbetalinger af bevillinger, i forening med bestyreren være daglig leder for de ansatte beboerforeningen råder over, føre opsyn med foreningens aktiver. Stillingen bør besættes af en ikke-beboer. 
c.       Laver dagsordenener og tager referat til ab-møder og fællesmøder. Skriver referat til generalforsamlingen. Sender beskeder til beboere for afdelingsbestyrelsen. Stillingen bør besættes af en beboer. 
d.       Holder beboerkontoret kørende. Uddeler breve for afdelingsbestyrelsen og KNIU. Fører kæledyrsregistreringer. Salg/leje af redskaber, samt leje af festlokalet. Stillingerne bør besættes af beboere. 
e.       Fører kontrol med festlokalet i forbindelse med udlejninger. Sørger for lokalet er fungerende og har hvad der skal bruges. Stillingen bør besættes af en beboer. 
f.        Sørger for rengøringen på beboerforeningens fællesområder. Stillingerne bør besættes af beboere. 
Præcisering af alle ansattes rolle
19Administration, lønudbetaling og lønningsregnskab foretages af de siddende kasserere og regnskabsførere. 
Lønningsregnskabet føres i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. 
Stk. 2: Lønnen til de ansatte i beboerforeningen reguleres årligt d. 1. januar i forhold til Danmarks Statistik’s forbrugerprisindeks for september måned (september 2012 sættes til 118,00). Er dette indeks dog lavere end forrige års indeks for september måned fastholdes lønnen uændret.  
Administrations- og lønningsregnskab udarbejdes af kontorudvalget, bestyreren og kassereren.  
Stk. 1 Lønnen til de ansatte i AUB som beboerforeningen råder over, reguleres årligt d. 1. januar i forhold til Danmarks Statistiks forbrugerprisindeks for september måned (september 2012 sættes til 118,00). Er dette indeks dog lavere end forrige års indeks for september måned fastholdes lønnen uændret. Lønnen udbetales ad Kollegiernes Kontor i København (KKIK) 
Præcisering
20Til behandling af ansøgninger om lejligheder i AUB og behandling af klager fra beboere over overtrædelse af Morbærhavens ordensregler, nedsættes et klage- og indstillingsudvalg bestående af 7 beboere, der udpeges af afdelingsbestyrelsen for en periode af et år. Endvidere udpeger afdelingsbestyrelsen 1 medlem til udvalget af sin midte. Afdelingsbestyrelsen nedsætter et klage- og indstillingsudvalg (KNIU), bestående af 7 beboere, hvoraf minimum 1 er valgt fra deres egen midte. Udvalget varetager følgende opgaver: 
·         Behandling af ansøgninger om lejligheder i AUB 
·         Behandling af klager fra beboere ved overtrædelser af Morbærhavens ordensregler 
·         Behandling af ansøgninger til dispensation med hensyn til studiekravet 
 
Præcisering af KNIUs rolle
24Generalforsamlingen vælger op til to netværksadministratorer for ét år ad gangen. Netværksadministratorerne er ansvarlige for netværket og internetopkoblingen. Netværksadministratorerne samler en netværksgruppe omkring sig. 
Stk. 2: Netværksgruppen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, og Netværksadministratorerne indgår i netværksgruppen på lige fod med de øvrige medlemmer, bortset fra de ansvarsområder som omtales i stk 3 og stk 6. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 
Stk. 3: Netværksadministratoren skal tilstræbe at netværket drives i overensstemmelse med lovgivningen, brugernes privatliv på nettet respekteres og sikkerheden på netværket er bedst mulig 
Stk. 4: Netværksgruppen har til opgave at administrere serverne vedligeholde netværket 
Stk. 5: Netværksgruppens medlemmer har tavshedspligt i forbindelse med informationer om enkelte brugere og netværkets sikkerhedsforanstaltninger 
Stk. 6: Netværksadministratoren har myndighed til at bortvise et medlem af netværksgruppen, såfremt han/hun vurderer, at vedkommende med forsæt har brudt reglerne i stk 3 eller stk 5.  
Generalforsamlingen vælger op til to netværksadministratorer for ét år ad gangen. Netværksadministratorerne er ansvarlige for netværket og internetopkoblingen for beboerforeningen Morbærhaven. Netværksadministratorerne samler en netværksgruppe omkring sig. 
Stk. 1 Netværksgruppen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, og Netværksadministratorerne indgår i netværksgruppen på lige fod med de øvrige medlemmer, bortset fra de ansvarsområder som omtales i stk. 3 og stk. 6. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 
Stk. 2 Netværksadministratorerne skal tilstræbe at netværket drives i overensstemmelse med lovgivningen, brugernes privatliv på nettet respekteres og sikkerheden på netværket er bedst mulig 
Stk. 3 Netværksgruppen har til opgave at administrere serverne vedligeholde netværket 
Stk. 4 Netværksgruppens medlemmer har tavshedspligt i forbindelse med informationer om enkelte brugere og netværkets sikkerhedsforanstaltninger 
Stk. 5 Netværksadministratorerne har myndighed til at bortvise et medlem af netværksgruppen, såfremt de vurderer, at vedkommende med forsæt har brudt reglerne i stk. 3 eller stk. 5.  
Ordvalg